·         Istifadəçi dərc edilmiş elanlarını önə çəkmək üçün pullu xidmətlərdən istifadə edə bilər.

·         Elanı dərc edərkən xanalar düzgün doldurulmalıdır.

·         Elanlarda senzuradan kənar ifadələrin istifadəsi qadağandır.

·         Elanların baş hərflərlə yazılması qadağandır.

·         Elanları dəyişmək və ya ləğv etmək hüququnu administrasiya özündə saxlayır.

·         Elandakı malların keyfiyyətinə, əlaqə məlumatının və elanın düzgünlüyünə administrasiya cavabdeh deyil. 

·         Azerbaycan Respublikasının qanunlarına zidd olan elanlar qadağandır